Цена на имота / данъчна оценка
Такса вписване Такса община  
Такса препис Такса банка  
Декларация по чл. 226 Нотариална такса  
 
Общо лв.